Modernizácia

1 Manuálne meracie prístroje – mikroskopy, dĺžkomery a iné, i špeciálne, prístroje vybavujeme modernou elektronikou, inkrementálnymi meradlami, indikáciou, vykonávame pripojenie k PC. Pôvodná optická stupnice odčítaná mikroskopom je nahradená optoelektronickým snímačom s rozlíšením až 0,00005 mm, ktorý je zabudovaný priamo do meracej hlavice alebo do vedenia. Odpadá únavné odčítanie súradníc pomocou špirálovitých stupníc a ich prepočítavanie. Merací rozsah, tvar aj funkcie prístrojov zostávajú zachované. Dodávame niekoľko typov grafického softvéru pre jednoduchú obsluhu. Modernizujeme aj digitálne dĺžkomery SIP, u ktorých zlyhal dnes už zastaraný počítač. Prínos tejto služby je mimoriadny – prístroje a ich úpravy sú cenovo dostupné a majú veľmi dobré úžitkové vlastnosti. Samozrejmosťou sú aj súvisiace služby a servis – inštalácia, kalibrácia prístrojov, zaškolenie obsluhy, čistenie, nastavovanie a opravy prístrojov..

Softvér pre digitalizované prístroje

COMPARATOR je určený na 1D meracie prístroje – dĺžkomery. Má názorné grafické zobrazenie meracej stupnice, po ktorej sa pohybuje zámerná ryska. Táto ryska ukazuje okamžitú polohu dotyku diaľkomera na stupnici a navyše pri pohybe pred sebou „tlačí“ značky Maxima alebo Minima a pri zmene smeru pohybu tieto značky zanecháva na mieste stupnice, ktoré už dosiahli. Tým je dosiahnuté maximum či minimum súčasne vyjadrené číselne aj znázornené graficky. Táto charakteristika umožňuje veľmi jednoduché vyhľadávanie vratných bodov. Záznam hodnôt a ich export napr. do Excelu je samozrejmým doplnkom. Softvér umožňuje zaviesť nelineárnu korekciu nameraných hodnôt.

Pre digitalizované mikroskopy a profilprojektory dodávame softvér M2D Win. Toto plne grafické programové vybavenie umožňuje nasnímanie obrysu súčasti z jednotlivých elementov (bod, priamka, kružnica, oblúk). Vykonanie všetkých ďalších krokov – t. j. operácií (zavedenie, posunutie a otočenie súradnicového systému), konštrukcia (rozstupových kružníc, osí uhlov, dotyčníc, a pod.), kótovanie, atď. – je následne už veľmi jednoduché pomocou ikon myšou na obrazovke PC. Vytvorený program je možné uložiť, čo umožňuje vykonávať opakované merania. Súčasťou programu je aj blok nelineárnych korekcií.

Ďalšie digitalizované prístroje

2_big 3_big 4_big 5_big 6_big  

Mám záujem o viac informácií