Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych spółki DEOM s.r.o., z siedzibą Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, kod pocztowy 158 00, Regon: 27183521, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr wpisu 102651 (zwana dalej „DEOM“).
Spółka DEOM jest administratorem Państwa danych osobowych, dlatego też respektuje Państwa prawo do prywatności, gdy odwiedzicie naszą stronę internetową lub będziecie porozumiewali się z nami drogą elektroniczną.
Pragniemy poinformować, że wykorzystujemy wszystkie konieczne środki i czynimy maksimum w celu zabezpieczenia wszystkich danych osobowych, które nam zostaną przekazane. Staramy się zawsze, by nasze postępowanie było zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem“), z Ustawą nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, w obowiązującym brzmieniu (zwana dalej „UODO”) oraz Ustawą nr 480/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w obowiązującym brzmieniu.
Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności określają procedury przetwarzania informacji, które spółka DEOM wdraża w przypadku korzystania z Internetu i innych elektronicznych sieci komunikacyjnych.

 • Zakres i akceptacja niniejszych Zasad ochrony danych osobowych
 • Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych mają zastosowanie do danych, które gromadzimy o Państwu, w szczególności w celu oferowania produktów i usług.
  Przez korzystanie z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych zgodnie z niżej podanymi warunkami.
  Brzmienie tego dokumentu może zostać kiedykolwiek zmienione a zmiany obowiązują od daty ich opublikowania. Spółka DEOM poinformuje Państwa o przeprowadzonych zmianach dotyczących Zasad przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail, który nam Państwo podali.

 • Dane osobowe gromadzone przez spółkę DEOM
 • Spółka DEOM gromadzi Państwa dane osobowe w zakresie: Państwo imię i nazwisko, stanowisko, nazwa i siedziba firmy, e-mail i telefon, przy czym to wyliczenie stanowi maksymalny zakres.
  Podczas odwiedzin naszej strony internetowej możemy gromadzić określone informacje dotyczące Państwa odwiedzin w zakresie: nazwa dostawcy usług internetowych i adres IP, za pomocą których realizowany jest Państwa dostęp do Internetu, data i czas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz adres internetowy, z którego odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Informacji tych używamy do analizy trendów, do administrowania i innowacji strony internetowej oraz do gromadzenia informacji o sprzęcie i oprogramowaniu w celu świadczenia wymaganej usługi. Przekazujemy te informacje wyłącznie dostawcom świadczącym wsparcie funkcji wewnętrznych strony internetowej zgodnie z artykułem 5 niżej.

 • Do jakich celów i jak używamy danych osobowych
 • Spółka DEOM gromadzi dane wyłącznie w niezbędnych przypadkach. Spółka DEOM używa Państwa danych osobowych wyłącznie w uzgodnionym celu. Podajemy następujące przykłady:

 • Zamówienia online – przetwarzanie i wysłanie Państwa zamówienia, przekazanie informacji na temat stanu zamówienia.
 • Serwis dla klientów – świadczenie usług klientom, w tym reakcje na Państwa pytania, skargi i informacje ogólne na temat naszych przyrządów. Serwis dla klientów może korzystać z różnych form komunikacji, takich jak e-mail, telefon, administracja zdalna lub online chat.
 • Komunikacja marketingowa – udzielanie informacji marketingowych, jeżeli zaakceptowaliście Państwo ich przesyłanie. Informacje te mogą być udostępniane za pośrednictwem e-maili lub reklamy online.
 • Personalizacja strony internetowej – poprawa i personalizacja doświadczeń na stronie internetowej poprzez wykorzystanie danych z informacji do logowania, informacji o komputerze i/lub informacji o poprzednim korzystaniu ze strony internetowej.
 • Komu udostępniamy Państwa dane osobowe i dlaczego
 • Spółka DEOM nie będzie udostępniała Państwa danych osobowych żadnej osobie trzeciej, która zamierza je wykorzystać do celów bezpośredniego marketingu.
  Spółka DEOM może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie w sytuacjach uregulowanych w niniejszych Zasadach lub w sytuacjach, gdy tego wymaga lub to umożliwia prawo.

 • Dostawcy usług w celu zapewnienia wsparcia strony internetowej
 • Możemy używać osób trzecich, takich jak dostawcy wsparcia funkcji wewnętrznych strony internetowej, którzy pomagają nam w administrowaniu stroną internetową i jej funkcjami, za pośrednictwem programów i akcji promocyjnych. Te osoby trzecie mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie tych usług.

 • Państwa prawa
 • Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej
 • Mają Państwo prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej, z którego można skorzystać w następujący sposób:
  – stosowaniem się do wskazówek zawartych w stosownej komunikacji marketingowej, lub
  – skontaktowaniem się ze spółką DEOM pod adresem e-mail: deom@deom.cz.
  W przypadku rezygnacji z komunikacji marketingowej nadal istnieje możliwość utrzymywania kontaktów administracyjnych ze spółką DEOM, na przykład potwierdzenie zamówienia lub wsparcie techniczne.

 • Prawo dostępu i do sprostowania
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. Zawsze można sprawdzić lub aktualizować dane osobowe, które zgromadziliśmy podczas Państwa rejestracji na stronie internetowej. Jeżeli chcą Państwo tak uczynić, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w artykule 9.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, mianowicie w przypadku, gdy:
  – Państwa dane osobowe już nie są potrzebne do celów, do których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób,
  – wycofacie Państwo zgodę a nie istnieje żaden dalszy powód prawny przetwarzania,
  – zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją żadne istotne uzasadnione powody przetwarzania,
  – Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – Państwa dane osobowe powinny być usunięte, by spełnić obowiązek prawny,
  – Państwa dane osobowe były gromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informatycznego zgodnie z artykułem 8 ust. 1 Rozporządzenia.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Mają Państwo prawo, aby spółka DEOM ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy:
  – zarzucacie Państwo nieprawidłowość swoich danych osobowych,
  – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem,
  – spółka DEOM już nie potrzebuje przekazanych danych osobowych, ale potrzebuje ich do dochodzenia roszczenia prawnego lub
  – zgłaszacie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które przekazaliście spółce DEOM, w ustrukturyzowanym, zwyczajowo używanym i maszynowo czytelnym formacie, oraz prawo do przeniesienia tych danych osobowych do dalszego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie, i jeżeli dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych środków.

 • Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z następujących powodów:
  – wobec przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej spółce DEOM,
  – wobec przetwarzania, które jest konieczne do celów uzasadnionych interesów spółki DEOM lub osoby trzeciej, jak również
  – wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w celu marketingu bezpośredniego włącznie z profilowaniem w zakresie, w którym jest związany z marketingiem bezpośrednim.

 • Prawo do nie podlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji włącznie z profilowaniem
 • Mają Państwo prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych włącznie z profilowaniem, mającej skutki prawne, które Państwa dotyczą lub wywierają na Państwa w podobny sposób znaczący wpływ. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest natomiast dopuszczalne w przypadku, gdy istnieje konieczność zawarcia lub wykonania umowy między Państwem i spółką DEOM, pod warunkiem, że przewiduje to prawo UE lub państwa członkowskiego lub zostało oparte na Państwa wyraźnej zgodzie.

 • Bezpieczeństwo danych
 • Spółka DEOM w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia i udokumentowania tego, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Spółka DEOM ma obowiązek aktualizowania podanych środków w razie potrzeby.
  Gromadzimy Państwa dane osobowe w bezpiecznym środowisku, które dla pracowników spółki DEOM jest dostępne w przypadku konieczności. Przestrzegamy w tym względzie powszechnie uznane standardy przemysłowe, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, korzystaniu lub opublikowaniu. Zabezpieczenia te nie mają zastosowania do danych, które są udostępniane publicznie.

 • Termin przechowywania danych
 • Spółka DEOM będzie przechowywała dane osobowe wyłącznie w okresie niezbędnym do podanych celów, do odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie problemu, świadczenia lepszych i nowych usług i pod warunkiem przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych, maksymalnie jednak przez okres 3 lat od dnia wysłania formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub od przyjęcia Państwa e-maila, jeżeli prawo nie wymaga dłuższego terminu archiwizacji Państwa danych osobowych.

 • Spółka DEOM jest administratorem Państwa danych osobowych oraz przetwarza je w zakresie zgodnym z tymi Zasadami. W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad ochrony danych osobowych lub naszych procedur podczas przetwarzania informacji, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem listu na adres: DEOM s.r.o., Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: deom@deom.cz, ewentualnie prosimy o telefon pod numer + 420 273 160 600 w dniach roboczych w godzinach 08.00-16.00.

Aktualizacja: maj 2018 r.