Reklamační řád

 • Příjem a zaznamenání stížnosti
 • Stížnosti přijímá laboratoř pouze písemně a to poštou, e-mailem či osobně. Pracovník laboratoře, který stížnost přijal, předá stížnost vedoucímu laboratoře.
  Po obdržení stížnosti vedoucí laboratoře rozhodne o oprávněnosti, tj. zda se stížnost týká činností laboratoře, za které odpovídá, a pokud ano, pokračuje se podle uvedených kroků. V opačném případě je stěžovatel informován o neřešení stížnost se zdůvodněním.
  Vedoucí laboratoře zaeviduje přijatou stížnost, přidělí ji evidenční číslo a vystaví formulář Záznam o neshodě.

 • Rozhodování
 • Vedoucí laboratoře pověří pracovníka k řešení stížnosti, určí termín vyřešení či podání zprávy o průběhu řešení a určí také termíny a způsoby informování stěžovatele, přitom dodržuje zásadu, že stížnost neřeší pracovník, který prováděl práci, která je předmětem stížnosti. V případě potřeby je využit externí způsobilý pracovník.
  Platí pravidlo písemně informovat stěžovatele (v termínech od přijetí stížnosti) o:

 • přijetí stížnosti do 5 dnů,
 • vyřízení do 30 dnů,
 • průběhu vyřizování a o předpokládaném termínu vyřízení (v případě nevyřízení ve lhůtě 30 dnů) s následným písemným informováním o způsobu vyřízení do 5 dnů od dořešení stížnosti.
 • Současně je určen pracovník, který provede kontrolu vyřízení stížnosti ve stanoveném termínu.

 • Prošetření
 • Pracovník určený k vyřizování stížnosti provede kontrolu úplnosti podkladů. V případě nedostatků (neúplnost či potřeba doplnění/upřesnění) si vyžádá písemně od stěžovatele informace nezbytné pro hodnocení oprávněnosti stížnosti. Pokud jsou podklady úplné, provede zodpovědně, nezaujatě, efektivně a vyčerpávajícím způsobem objektivní řešení stížnosti.
  Pokud nelze dodržet určený termín, pracovník řešící stížnost o tom informuje vedoucího laboratoře, současně je informován i stěžovatel.

 • Reakce na stížnost
 • Laboratoř stanoví vhodné a potřebné kroky v reakci zjištění z prošetřování stížnosti.
  Po realizaci nápravných opatření je způsob a výsledek řešení předložen ke kontrole.

 • Kontrola
 • Určený pracovník provede ve stanoveném termínu kontrolu vyřízení stížnosti a realizace nápravných opatření.
  Pokud není stížnost vyřízena uspokojivým způsobem, postupuje se opakovaně podle tohoto postupu.

 • Schválení a informování
 • Vedoucí laboratoře přezkoumá a schválí výsledek vyřízení stížnosti a dále:

 • informuje písemně stěžovatele o vyřízení stížnosti včetně odůvodnění,
 • stanoví kroky vedoucí ke zlepšení pro předcházení výskytu stejné či obdobné stížnosti (pokud je třeba),
 • založí dokumentaci a záznamy dokládající řešení stížnosti.
  Pokud se stížnost týká činnosti provedené vedoucího laboratoře, provede přezkoumání a schválení jiný pracovník laboratoře (zástupce vedoucího), případně i externí (jednatel / jednatelka).
  Pokud stěžovatel nesouhlasí s výsledkem vyřízení stížnosti, může se proti němu odvolat a požádat o opětovné posouzení zástupce společnosti. Na tuto skutečnost je stěžovatel upozorněn při sdělení výsledku řešení stížnosti.
  Kontakt:
  DEOM s.r.o., kalibrační laboratoř
  Jinonická 804/80
  158 00 Praha 5
  Vedoucí laboratoře:
  Ing. Jiří Kraus
  T: +420 273 160 600
  M: +420 774 234 630
  E: kraus@deom.cz