Zgoda w celu przesyłania promocyjnych informacji handlowych lub newsletterów

Udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej w sprawie ochrony danych osobowych (w obowiązującym brzmieniu) przez spółkę DEOM s.r.o., z siedzibą Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 (zwana dalej „Administratorem”) w zakresie: moje imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail i telefon, w celu przesyłania promocyjnych informacji handlowych lub newsletterów, jak również w okresie niezbędnym, jednak nie dłużej niż 3 lata od dnia wysłania formularza kontaktowego. Jestem świadomy tego, że zgoda na przechowanie i przetwarzanie danych udzielona zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego jest dobrowolna, oraz że tę niniejszą zgodę mogę kiedykolwiek wycofać, przy czym wycofanie zgody powinno być uczynione wobec spółki DEOM s.r.o. na piśmie. Zostałem pouczony, że w całym okresie przetwarzania danych osobowych mam dostęp do tych danych oraz że w przypadku wątpliwości co do ich poprawności lub kompletności mam prawo do żądania wyjaśnień, prawo do sprostowania tych danych lub ich usunięcia oraz iż dalsze szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych podano w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych.