Súhlas s cieľom evidencie a spracovania odpovede na položenú otázku

Udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti DEOM s.r.o., so sídlom Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu moje meno a priezvisko, názov firmy, e-mail a telefón, s cieľom evidencie a spracovania odpovede na položenú otázku či prosbu, ako aj na čas nevyhnutne nutný, najviac však 3 roky odo dňa odoslania kontaktného formulára. Som si vedomý toho, že súhlas s uchovávaním a so spracovávaním údajov udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti DEOM s.r.o. vykonané písomne. Bol som poučený, že po celý čas spracovania osobných údajov mám k týmto údajom prístup a že v prípade pochybnosti o ich správnosti či úplnosti mám právo na vysvetlenie, právo na opravu týchto údajov alebo ich vymazanie a že ďalšie podrobnosti o ochrane mojich osobných údajov sú uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.