Nevíte si rady? Zavolejte nám.

+420 273 160 600

Politika jakosti

1. Závazek trvalé shody s požadavky normy

Laboratoř se zavazuje k plnění všech právních předpisů, závazků a požadavků kritérií normy ČSN EN ISO/IEC 17025 vyplývajících z akreditace.
Personální i přístrojové vybavení laboratoře, finanční zdroje a používané zkušební postupy umožňují zabezpečit požadovanou kvalitu prováděných kalibrací a poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni.
Vedení laboratoře se zavazuje vytvářet všechny předpoklady pro činnost laboratoře v souladu s příručkou kvality a pro plnění požadavků na způsobilost a kompetenci laboratoře.

2. Závazek důvěrnosti a nestrannosti

Laboratoř se zavazuje k ochraně důvěrných informací o zákazníkovi před třetími osobami.
Laboratoř při své činnosti uplatňuje nestrannost, nezávislost a rovný přístup ke všem zákazníkům.
Laboratoř je zodpovědná za nestrannost svých činností a nedovoluje, aby obchodní, finanční nebo jiné tlaky způsobovaly ohrožení nestrannosti.
Laboratoř průběžně identifikuje rizika týkající se nestrannosti, která vyplývají z její činnosti, z jejích vztahů nebo ze vztahů jejích pracovníků.
Je-li zjištěno ohrožení nestrannosti, laboratoř toto riziko eliminuje nebo minimalizuje a vede o tom záznamy.

3. Trvalé zlepšování

Laboratoř se zavazuje k neustálému a konzistentnímu zvyšování kvality poskytovaných služeb, k udržování a k trvalému zlepšování efektivnosti systému managementu a k soustavnému vzdělávání a výcviku svých pracovníků s ohledem na nejnovější poznatky.

4. Spokojenost zákazníka s úrovní služeb

Laboratoř se při své činnosti řídí politikou, jejímž cílem je získat spokojenost a důvěru svých zákazníků svým profesionálním, odborným a objektivním výkonem při současném soustavném plnění všech právní předpisů a požadavků kritérií normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

5. Účast všech osob pracujících v laboratoři na zlepšování systému managementu

Všichni pracovníci zapojení do laboratorních činností mají trvalý přístup k dokumentaci systému managementu a souvisejícím informacím, které se vztahují k jejich povinnostem a prováděné činnosti. Jsou povinni uplatňovat platné postupy v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu.
Pracovníci vedení laboratoře se zavazují k plnění politiky ve stanovených oblastech uvedených v tomto prohlášení, k plnění cílů ve stanovených oblastech uvedených v Přezkoumání systému managementu, k prezentování těchto politik a cílů, seznamování pracovníků s nimi a zajišťování jejich naplňování na všech úrovních pracovníků laboratoře.