Souhlas v případě dotazu

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti DEOM s.r.o., se sídlem Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 (dále jen „správce“) v rozsahu mé jméno a příjmení, název firmy, email a telefon, za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz či prosbu, jakož i po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 3 roky ode dne odeslání kontaktního formuláře. Jsem si vědom toho, že souhlas s uchováváním a se zpracováváním údajů udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu musí být vůči společnosti DEOM s.r.o. učiněno písemně. Byl jsem poučen, že po celou dobu zpracování osobních údajů mám k těmto údajům přístup a že v případě pochybnosti o jejich správnosti či úplnosti mám právo na vysvětlení, právo na opravu těchto údajů nebo jich výmaz a že další podrobnosti o ochraně mých osobních údajů jsou uvedeny v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů.