Nevíte si rady? Zavolejte nám.

+420 273 160 600

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas v případě dotazu

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti DEOM s.r.o., se sídlem Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 (dále jen „správce“) v rozsahu mé jméno a příjmení, název firmy, email a telefon, za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz či prosbu, jakož i po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 3 roky ode dne odeslání kontaktního formuláře. Jsem si vědom toho, že souhlas s uchováváním a se zpracováváním údajů udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu musí být vůči společnosti DEOM s.r.o. učiněno písemně. Byl jsem poučen, že po celou dobu zpracování osobních údajů mám k těmto údajům přístup a že v případě pochybnosti o jejich správnosti či úplnosti mám právo na vysvětlení, právo na opravu těchto údajů nebo jich výmaz a že další podrobnosti o ochraně mých osobních údajů jsou uvedeny v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů.

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů společnosti DEOM s.r.o., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, IČ: 27183521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102651 (dále jen „DEOM“)
DEOM je správcem Vašich osobních údajů, a proto respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naši webovou stránku nebo pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou.
Rádi bychom Vás informovali, že používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní údaje, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Tato Pravidla ochrany soukromí stanovují postupy zpracování informací, které provádí DEOM při používání internetu a jiných elektronických komunikačních sítí.

1. Rozsah a souhlas s těmito Pravidly ochrany osobních údajů

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb.
Použitím naší webové stránky souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek.
Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. O provedených změnách souvisejících s Pravidly zpracování Vašich osobních údajů Vás DEOM bude informovat prostřednictvím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.

2. Osobní údaje sbírané společností DEOM

DEOM shromažďuje Vaše osobní údaje v rozsahu Vaše jméno a příjmení, pracovní pozice, název a sídlo firmy, email a telefon, přičemž v tomto výčtu je uveden jejich maximální rozsah.
Během návštěvy naší webové stránky můžeme shromažďovat určité informace o Vaší návštěvě, a to v rozsahu název poskytovatele internetových služeb a adresa IP, pomocí kterých přistupujete na internet, datum a čas Vašeho přístupu na naši webovou stránku, a internetová adresu, ze které jste naši webovou stránku navštívili. Tyto informace využíváme k analýze trendů, ke správě a inovaci webové stránky a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby. Tyto informace předáváme pouze poskytovatelům podpory interních funkcí webové stránky podle článku 5 níže.

3. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

DEOM shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. DEOM použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

 1. Online objednávky – zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky.
 2. Servis pro zákazníky – poskytnutí služeb zákazníkům, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim přístrojům. Servis pro zákazníky může využívat různé formy komunikace jako je email, dopis, telefon, vzdálená správa nebo online chat.
 3. Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto informace mohou být sdíleny přes emaily nebo online reklamu.
 4. Personalizace webové stránky – zlepšení a personalizace zkušeností na webové stránce použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití webových stránek.

4. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a proč

DEOM nebude sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí osobou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu.
DEOM může sdílet Vaše osobní informace pouze v situacích upravených těmito Pravidly nebo v situacích, kdy to vyžaduje nebo umožňuje zákon.

5. Poskytovatelé služeb pro zajištění podpory webové stránky

Můžeme používat třetí osoby, jako jsou poskytovatelé podpory interních funkcí webové stránky, kteří nám pomáhají se správou webové stránky nebo jejími funkcemi, programy a propagačními akcemi. Tyto třetí osoby mohou zpracovávat Vaše údaje pouze v rozsahu těchto služeb.

6. Vaše práva

a) Právo na odhlášení z marketingové komunikace
Máte právo na odhlášení z marketingové komunikace, které můžete využít následujícím způsobem:

 • následováním pokynů příslušné marketingové komunikace, nebo
 • kontaktováním DEOM na emailové adrese: deom@deom.cz.

Pokud se odhlásíte z marketingové komunikace, můžete přesto dostávat administrativní komunikaci z DEOM, jako například potvrzení objednávky či technickou podporu.

b) Právo na přístup a opravu
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na webové stránce. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte nás v souladu s článkem 9.

c) Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby DEOM omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

 • namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů,
 • zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné,
 • DEOM už nepotřebuje poskytnuté osobní údaje, ale potřebujete je na uplatnění právního nároku nebo
 • vznášíte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli DEOM, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ZOOÚ a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z následujících důvodů:

 • proti zpracování, které je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je DEOM pověřen,
 • proti zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DEOM či třetí osoby, jakož i
 • proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, ve kterém s přímým marketingem souvisí.

g) Právo na odmítnutí automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás dotýkají anebo Vás podobně významně ovlivňují. Naproti tomu automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a DEOM, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

7. Bezpečnost údajů

DEOM ve smyslu ZOOÚ přijalo vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení a prokázání toho, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se ZOOÚ. Uvedená opatření je DEOM povinno podle potřeby aktualizovat.
Shromažďujeme Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné zaměstnancům DEOM na principu nutnosti. Dodržujeme v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění. Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které sdílíte veřejně.

8. Lhůta pro uchování dat

DEOM bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných předpisů, nejvýše však po dobu 3 let ode dne odeslání kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo od přijetí Vašeho emailu, není-li zákonem vyžadována delší lhůta pro archivaci Vašich osobních údajů.

9. Jak nás kontaktovat

DEOM je správce Vašich osobních údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Pravidel. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na DEOM s.r.o., Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, nebo pošlete elektronickou zprávu na deom@deom.cz anebo zavolejte na + 420 273 160 600 v pracovních dnech v době 8-16 hodin

Aktualizováno: květen 2018